O sve veæoj popularnosti Linuxa u našoj zemlji svedoèi i predstojeæa Linux manifestacija koja æe se održati 2. septembra od 12 do 20 èasova u prostorijama "Info kluba" u Èaèku. Tema LinuxLanda je prezentacija Linuxa kao besplatnog rešenja u predstojeæem periodu legalizacije softvera u Srbiji. Sponzori: Internet klub "Mreža" i "Info klub" iz Èaèka.