SUSE Linux Standard Server 8

Server poslednje generacije
SUSE Linux

Projektovan od strane profesionalaca - za profesionalce. Poslednja generacija SUSE Linux Servera, zasnovana je na oprobanim tehnologijama i obuhvata viziju proizvoðaèa softvera i hardvera, kao i funkcionalnosti koje su predložili korisnici.

SUSE Linux Standard Server je namenjen manjim organizacijama koje žele pristup Internetu, email, print i fajl servise i server za razne vrste aplikacija. Na raspolaganju je verzija za 32-bitne AMD i Intel procesore (x86) i podržava sisteme sa do dva procesora.

Karakteristike

* Serverski operativni sistem za organizacije manje i srednje velièine
* Grafièki interfejs za administraciju
* Integrisani èarobnjaci (wizards)
* Visok stepen efikasnosti
* Podrška za verziju 6 Internet protokola (IP)
* Integrisana UnitedLinux 1.0 tehnologija

Svi ispod navedeni servisi mogu se konfigurisati putem grafièkog korisnièkog interfejsa i zahtevaju minimalno znanja o funkcionisanju mreža.

* File i print servisi za Linux i Windows
* Primarni kontroler domena (PDC) za Windows
* Centralna administracija korisnika sa directory servisima (LDAP)
* E-mail server (IMAP) za sve e-mail klijente, ukljuèujuæi:
o Definisane mailbox kvote
o SPAM filter
o Primanje pošte sa drugih provajdera
* Internet gateway server, ukljuèujuæi web cache, web content filter i firewall
* Automatsko dodeljivanje IP addresa putem DHCP servera
* "Host names" administracija preko DNSa
* Siguran pristup za klijente, na primer za eksterno osoblje preko virtualne privatne mreže (VPN)
* Server za aplikacije